Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku

Oszacowanie zapotrzebowania energetycznego budynku


Audyt energetyczny to usługa wykonywana w celu uzyskania informacji o zapotrzebowaniu energetycznym budynku. Podczas wykonywania audytu określa się stopień utraty energii grzewczej i szacuje opłacalność wprowadzenia rozwiązań termoizolacyjnych.

PIAE Audyt Energetyczny Obliczenia
Piae Audyt Pasywne Budownictwo

Wynikiem przeprowadzenia audytu jest wiedza inwestora na temat kosztów potencjalnej modernizacji budynku.

Dane pozyskane podczas audytu energetycznego stają się też podstawą do oszacowania opłacalności wykonania modernizacji analizowanego obiektu.

Wiąże się to z przewidywanymi kosztami eksploatacji zmodernizowanego obiektu. Audyt energetyczny może zostać wykonany w pełnym zakresie lub jedynie służyć optymalizacji zużycia poszczególnych zakresów użycia energii jak np. instalacji gazowej, oświetlenia, ogrzewania itp.

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA AUDYTU?


Ogólnym powodem, dla którego wykonuje się audyt energetyczny, jest otrzymanie wiedzy na temat tego, jakie prace są konieczne do wykonania, aby zaoszczędzić na ogrzewaniu budynku.

 

 

Piae Audyt Pasywne Budownictwo

Celem audytu jest bowiem nie tylko pomiar czynników odpowiedzialnych za stan obecny badanego budynku, ale również doradztwa oraz zaplanowania i zoptymalizowania procesu poprawy ekonomii energetycznej nieruchomości.

Należy przy tym pamiętać, że każdy budynek jest inny, stąd też konieczne jest wykonanie pomiarów dla każdego budynku z osobna. Nie istnieje bowiem budynek przeciętny statystycznie, dlatego też audytor za każdym razem musi być gotowy do maksymalnego zindywidualizowania procesu optymalizacji energetycznej dla danego budynku.

Dodatkowym, nie mniej istotnym elementem tworzenia audytu, jest określenie stopnia opłacalności całego przedsięwzięcia oraz oszacowanie przewidywanego czasu zwrotu inwestycji.

Cele audytu, a także opis jego realizacji oraz formy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U 2020 poz. 879).
USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz.U. 2020 poz. 412).

Z czego składa się i kto wykonuje audyt energetyczny budynku?


Zgodnie z prawem, tego rodzaju ekspertyza powinna zostać wykonana przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego. Profesjonalnie przygotowany audyt energetyczny, to specjalistycznie przeprowadzona ekspertyza, która zawiera następujące elementy:

Inwentaryzację oraz ewaluację stanu technicznego budynku
Listę możliwych korzystnych termomodernizacji
Dokumentację do uruchomienia algorytmu optymalizującego
Zarys techniczny oraz opis wariantu optymalnego

Tylko osoba dobrze znająca się na kwestiach związanych z energetyką lub inżynierią środowiskową jest w stanie zapewnić wiarygodność przeprowadzonego audytu.

Stąd też audytorami najczęściej są osoby będące absolwentami podyplomowych studiów z zakresu audytingu energetycznego, osoby, które ukończyły odpowiednie kursy lub takie, które posiadają wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa.

Czym różni się audyt energetyczny od certyfikatu energetycznego?


Oba te dokumenty są potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie, jednak zasadniczo różnią się zakresem, celem oraz stopniem skomplikowania. Mimo to procedury te są często ze sobą mylone.

 

 

Certyfikat energetyczny określa klasę energetyczną budynku oraz stopień zapotrzebowania energii. Jest on jedynie wyliczeniem kosztów eksploatacji nieruchomości.

Audyt energetyczny budynku przedstawia wydajność źródeł ciepła oraz instalacji grzewczych w opisywanym budynku. Dodatkowo, audyt taki zawiera indywidualnie rozpisane wytyczne mające na celu poprawę wydajności energetycznej budynku, a co za tym idzie- zoptymalizowania kosztów jego eksploatacji.

Dodatkowo, audyt energetyczny jest wykonywany tylko raz dla danego budynku, natomiast certyfikat energetyczny (zwany również świadectwem energetycznym), należy odnawiać co 10 lat. Warto również pamiętać, że tak certyfikat, jak i audyt energetyczny, wykonują inni specjaliści.

Proces wykonania audytu energetycznego budynku.


W zależności od formy audytu i jego przeznaczenia wyróżniamy:

 

 

 audyt wstepny

Wstępny audyt energetyczny

Wstępną fazę audytu energetycznego wykonuje się, by inwestor mógł zdecydować o zasadności wykonania audytu szczegółowego. Powstaje on na bazie rozmów z osobą zarządzającą nieruchomością, oględzin budynku oraz dokumentacji technicznej.

Dzięki wykonaniu wstępnego audytu inwestor otrzymuje odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest przewidywany koszt inwestycji?
  • W jakim stopniu obniżone zostaną koszty eksploatacji?
  • Które prace mogą zostać wykonane w ramach możliwości finansowych inwestora?

Szczegółowy audyt energetyczny

Ten etap opracowywania planu termomodernizacji opiera się na dokładnych, szczegółowych obliczeniach pozwalających na precyzyjne zastosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie strat ciepła w poszczególnych częściach budynku. Cały proces składa się z trzech etapów:

Etap I: Zmniejszenie strat ciepła z obiektu za pomocą indywidualnie dostosowanej izolacji zewnętrznej

Etap II: Wykorzystanie do maksimum potencjału pochodzącego z Odnawialnych Źródeł Energii

Etap III: Udoskonalenie obecnego systemu grzewczego poprzez efektywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych

Cena audytu energetycznego budynku


Koszt takiej usługi zależy od stopnia skomplikowania przewidzianych modernizacji. Każdy audyt jest przygotowywany indywidualnie, stąd nie ma możliwości podania jednej, z góry ustalonej stawki, natomiast możliwe do określenia są zakresy cen dla poszczególnych rodzajów budynków:

Grupa I:

Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej.

Grupa II:

Budynki wielorodzinne, hotele, internaty, biurowce oraz obiekty użyteczności publicznej o regularnej bryle i kubaturze do 8000 m3.

Grupa III:

  • a) Szpitale, szkoły, obiekty użyteczności publicznej o bryle nieregularnej oraz wszystkie obiekty o kubaturze powyżej 8000 m3
  • b) Obiekty z Grupy II, które posiadają wbudowaną kotłownię.

Grupa IV:

Obiekty z Grupy III a, które posiadają wbudowaną kotłownię.

Piae Audyt Pasywne Budownictwo

Tak jak już zostało to wspomniane, audyt może być wstępny lub szczegółowy. Rzecz jasna, ten drugi jest droższy ze względu na stopień skomplikowania.

Ceny dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

  • Grupa I: 1000 – 1800 zł
  • Grupa II: 2500 – 4000 zł
  • Grupa III: od 4500 zł
  • Grupa IV: od 5500 zł