Program Czyste Powietrze

Program walki ze smogiem


We wrześniu 2018 roku rozpoczął się rządowy Program Czyste Powietrze. Ma on na celu zwalczanie zanieczyszczenia powietrza wynikającego z użytkowania przez domy jednorodzinne źródeł ciepła starej generacji opartych na zasilaniu paliwami stałymi. W ramach tego programu będzie można uzyskać dotacje, pożyczki lub ulgi przysługujące w ramach wymiany ogrzewania na nowe.

Cele Programu Czyste Powietrze

Program ma na celu walkę ze smogiem nie tylko w dużych miastach, ale również w miejscowościach, gdzie do ogrzewania domów jednorodzinnych używa się pieców i innych źródeł ogrzewania starej generacji zasilanych paliwami stałymi.

Program ten ma charakter ogólnopolski i dotyczy wszystkich osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych oraz osobami planującymi budowę domu jednorodzinnego.

W ramach programu rząd planuje poddać modernizacji około 3 miliony gospodarstw domowych.

Środki Rządowe Na Dofinansowania


Wysokość dotacji w stosunku do dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym przedstawia tabela poniżej.

Budżet RP przewiduje 103 miliardy złotych, z czego na dotacje, aż 63,3 miliarda złotych. Pozostałe 39,7 miliarda to kwota przeznaczona na pożyczki zwrotne. W przypadku dotacji wysokość udziału funduszy rządowych wahać będzie się między 30%, a 90% wartości inwestycji w zależności od dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Kwota miesięcznego dochodu netto/os.Wysokość dotacjiPożyczkaPozostałe koszty kwalifikowane
do 600 złdo 90%do 10%do 100%
600-800 złdo 80%do 20%do 100%
801 – 1000 złdo 70%do 30%do 100%
1001 – 1200 złdo 60%do 40%do 100%
1201 – 1400 złdo 50%do 50%do 100%
1401 – 1600 złdo 40%do 60%do 100%
powyżej 1600 złdo 32%do 68%do 100%

Kwoty minimalne i maksymalne kosztów kwalifikowanych

Aby przystąpić do programu, minimalne koszty kwalifikowane wynoszą 7 000 zł, natomiast nie mogą przekraczać 53 000 zł.

Jeśli koszty przekroczą najwyższy próg dotacyjny, otrzymanie wsparcia jest możliwe, ale jedynie do wymienionej kwoty, pozostałe koszty (powyżej 53 000 zł) musi pokryć inwestor.

Na Co Można Otrzymać Dofinansowanie?


Wymiana Źródeł Ciepła, Termomodernizacja budynku, Odnawialne Źródła Energii.

Wymiana Źródeł Ciepła

Wymianie podlegają źródła ciepła starej generacji. Można je wymienić na:

 • Kotły gazowe kondensacyjne
 • Kotły na paliwo stałe
 • Pompy ciepła
 • Systemy ogrzewania elektrycznego
 • Węzły cieplne

Powyższe źródła ciepła muszą spełniać założenia programu Czyste Powietrze, ponieważ np. nie każdy kocioł na paliwo stałe może być dofinansowany z funduszy rządowych.

Termomodernizacja budynku

Istotnym elementem zmiany bilansu energetycznego budynku jest termomodernizacja. Pozwala ona na maksymalne wykorzystanie nowych źródeł energii tak, by były możliwie wydajne. Przy wykonywaniu nowych instalacji grzewczych, przeprowadzenie procesu termomodernizacji może wiązać się z dodatkowym zwrotem inwestycji dzięki optymalnemu wykorzystaniu paliwa.

Prace termomodernizacyjne polegają między innymi na:

 • Dociepleniu przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku
 • Wymianie lub montażu stolarki zewnętrznej

Odnawialne Źródła Energii

Ostatnim etapem poprawy jakości źródła ciepła w domu jednorodzinnym jest montaż instalacji OZE.

W ramach programu możliwy jest chociażby zakup oraz montaż kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznej.

Koszty tego przedsięwzięcia są dofinansowane z programu Czyste Powietrze do 100% wartości jedynie w formie zwrotnych pożyczek.

Dokumenty Wymagane Do Przystąpienia Do Programu


 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze
 2. Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości (jeśli we wniosku nie podano numeru księgi wieczystej)
 3. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan obiektu i urządzeń do wymiany/modernizacji w ramach programu
 4. Dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta oraz (jeśli były robione) audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną lub chiropterologiczną
 5. Oświadczenie o dochodach oraz dokumentacja potwierdzająca ich wysokość
Jeśli budynek uzyskał pozwolenie na budowę
 1. Dokumenty potwierdzające zakup materiałów i usług w ramach programu
 2. Dokumenty potwierdzające przekazanie środków na zakupione materiały i usługi w ramach programu
 3. Wykaz umów z wykonawcami
 4. Protokół odbioru
 5. Dokumentacja fotograficzna
Do dostarczenia przy wypłacie dofinansowania
 1. Dokumenty potwierdzające zakup materiałów i usług w ramach programu
 2. Dokumenty potwierdzające przekazanie środków na zakupione materiały i usługi w ramach programu
 3. Wykaz umów z wykonawcami
 4. Protokół odbioru
 5. Dokumentacja fotograficzna

DODATKOWE INFORMACJE


Niezbędne formularze, pomocne porady i infolinia programu.

 • Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych NFOŚiGW oraz WFOŚ.
 • Wypełnione wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszach Ochrony Środowiska oraz w Banku Ochrony Środowiska.
 • Dodatkowe informacje na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać dzwoniąc na EKOlinię Banku Ochrony Środowiska 22 5 433 433.