Doradztwo energetyczne

Kompleksowa obsługa


Doradztwo Energetyczne w budownictwie to dość szerokie pojęcie, pod którym kryje szereg działań projektowych, optymalizacyjnych lub wdrożeniowych proponowanych przez audytora. Doradztwo Energetyczne może dotyczyć analizy na etapie projektowym, wykonawczym bądź eksploatacyjnym obiektu budowlanego.

Prawidziwi fachowcy


Rolą audytora jest optymalny dobór elementów wykonawczych planowanego przedsięwzięcia, obliczenie kosztów inwestycyjnych tego przedsięwzięcia oraz okresu z jego zwrotu a efektem jego działań powinny być zmniejszone koszty eksploatacyjne lub zmniejszone rachunki za media.

W zależności od działań modernizacyjnych, jakie inwestor zdecyduje się podjąć. Audytor Energetyczny powinien również dobrać odpowiednie finansowanie, aby zmaksymalizować efekty ekonomiczne danego przedsięwzięcia.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa


Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, dalej – „ustawa”), która wejdzie w życie w dniu 1 października 2016 r., zastępując obecnie obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.), na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104 par.106 tej ustawy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata.

źródło: ure.gov.pl

Kompensacja Mocy Biernej


Audyt Kompensacji Mocy Biernej przedstawia możliwości optymalizacyjne dystrybucji energii elektrycznej wynikające z kar jakie płacą przedsiębiorcy zakładom energetycznym za ponadnormatywny pobór energii biernej. W przypadku zainteresowania inwestora tym rozwiązaniem należy wykonać pomiary, wykorzystywane następnie do zaprojektowania systemu baterii kompensujących energię bierną.

Jest to jedna z optymalizacji wymagająca poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych. Jest to jednak jedna z najszybciej zwracających się inwestycji modernizacyjnych, której okres zwrotu wynosi zwykle od 3 do 12 miesięcy. W przypadku tego działania efekty będą widoczne w pierwszym miesiącu po przeprowadzeniu i zakończeniu działań inwestycyjnych, co od razu przełoży się na zmniejszone rachunki za elektryczność.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia Kompensacji Mocy Biernej?


Zmiany widoczne po pierwszym miesiącu od wprowadzenia modernizacji
Obniżenie opłat za energię elektryczną odbywa się poprzez dokładne dopasowanie systemu kompensującego energię bierną
Rozwiązania proponowane w audycie wymagają jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych
Gwarancja kompleksowego podejścia do zagadnienia optymalizacyjnego
Okres zwrotu z inwestycji jest bardzo krótki zwykle od 3 do 12 miesięcy od wprowadzenia zmian
Brak ryzyka inwestycyjnego

Audyt Efektywności Energetycznej


Audyt Efektywności Energetycznej to narzędzie kompleksowe. Audyt rozpatruje właściwie wszystkie aspekty optymalizacji energetycznej danego obiektu. Od audytu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej poprzez audyt kompensacji mocy biernej, poprzez analizę modernizacji oświetlenia, wymiany źródła ciepła czy termomodernizacji budynku po analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Audytor realizuje proces sprawdzenia dokumentacji technicznej, faktur za zużycie mediów oraz odbywa wizję lokalną, podczas której analizuje potencjalne niezgodności i proponuje konkretne rozwiązania dopasowane do potrzeb użytkownika.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej?

  1. Kompleksowe, wieloobszarowe podejście do zagadnienia
  2. Wariantowe rozwiązania przedsięwzięć modernizacyjnych
  3. Znajomość przewidywanych kosztów każdego z rozwiązań poprawiających efektywność
  4. Obliczenia okresów zwrotu z każdego, odrębnego wariantu inwestycji
  5. Możliwość swobodnego wyboru i decyzji wobec zaproponowanych rozwiązań efektywnościowych
  6. Przewidywalne ryzyko inwestycyjne określone na podstawie obliczeń wariantów modernizacyjnych
  7. Możliwość uzyskania znacznego finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych
  8. Możliwość uzyskania dodatkowych profitów finansowych pochodzących z ustawy o efektywności energetycznej

Raporty KOBiZE


W ramach naszej działalności z zakresu ochrony środowiska oferujemy przygotowanie raportów emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE związanych z realizacją postanowień Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.). Obowiązek składania rocznych raportów dotyczy każdego przedsiębiorcę, jednostkę samorządową czy oświatową “korzystającą” ze środowiska, to znaczy emitującą gazy cieplarniane do środowiska.